/ Apostel Onisimos, seliger Eusebios, Anthimos von Chios, Johannes von Chalastra / Apostel Onisimos, seliger Eusebios, Anthimos von Chios, Johannes von Chalastra

Apostel Onisimos, seliger Eusebios, Anthimos von Chios, Johannes von Chalastra