/ Apostel und Diakone Próchoros, Nikánor, Tímon, Parmenás, Irini Chrysovalántou / Apostel und Diakone Próchoros, Nikánor, Tímon, Parmenás, Irini Chrysovalántou

Apostel und Diakone Próchoros, Nikánor, Tímon, Parmenás, Irini Chrysovalántou

Apostel und Diakone Próchoros, Nikánor, Tímon, Parmenás, Irini Chrysovalántou