/ Martyrer Chrysanthos & Dareia, das Kollyba-Wunder des heiligen Theodoros Tyron / Martyrer Chrysanthos & Dareia, das Kollyba-Wunder des heiligen Theodoros Tyron

Martyrer Chrysanthos & Dareia, das Kollyba-Wunder des heiligen Theodoros Tyron

Martyrer Chrysanthos & Dareia, das Kollyba-Wunder des heiligen Theodoros Tyron