/ Prophet Amos, Apostel Achaikos & Stephanas, seliger Hieronymos, Augustin von Hippo / Prophet Amos, Apostel Achaikos & Stephanas, seliger Hieronymos, Augustin von Hippo

Prophet Amos, Apostel Achaikos & Stephanas, seliger Hieronymos, Augustin von Hippo

Prophet Amos, Apostel Achaikos & Stephanas, seliger Hieronymos, Augustin von Hippo