/ 2. Fastensonntag, Sonntag des hl. Grigorios Palamas, Theophylaktos von Nikomideia / 2. Fastensonntag, Sonntag des hl. Grigorios Palamas, Theophylaktos von Nikomideia

2. Fastensonntag, Sonntag des hl. Grigorios Palamas, Theophylaktos von Nikomideia

2. Fastensonntag, Sonntag des hl. Grigorios Palamas, Theophylaktos von Nikomideia