/ 5. Lukassonntag (Reicher und Lazaros), Apostel Kleopas und Artemas / Agios Zinovios & Agia Zinovia

Agios Zinovios & Agia Zinovia

5. Lukassonntag (Reicher und Lazaros), Apostel Kleopas und Artemas