/ 9. Lukassonntag, Apostel Philímon, Archippos & Onisimos, Martyrerin Cäcilia / 9. Lukassonntag, Apostel Philímon, Archippos & Onisimos, Martyrerin Cäcilia

9. Lukassonntag, Apostel Philímon, Archippos & Onisimos, Martyrerin Cäcilia

9. Lukassonntag, Apostel Philímon, Archippos & Onisimos, Martyrerin Cäcilia