/ Großmartyrer Nikitas, Symeon von Thessaloniki / Großmartyrer Nikitas, Symeon von Thessaloniki

Großmartyrer Nikitas, Symeon von Thessaloniki

Großmartyrer Nikitas, Symeon von Thessaloniki